ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov má pre spoločnosť MxA Slovakia, s.r.o., sídlom Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov,  IČO: 44 820 577, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 152398/B   veľký význam a v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov chceme byť otvorení a transparentní. Preto máme presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany vašich osobných údajov.

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Spoločnosť MxA Slovakia, s.r.o., sídlom Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov,  IČO: 44 820 577, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 152398/B, e-mail: kotvanova@mxa.sk má postavenie prevádzkovateľa osobných údajov, ktoré spracúva v súvislosti so svojou činnosťou.

Bližšie kontaktné údaje nájdete na webovej stránke https://mxa.sk/kontakt/.

Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Záujemcovia o vykonanie technickej služby technickej kontroly, technickej služby emisnej kontroly  alebo technickej služby kontroly originality: predmetom spracúvania sú nižšie špecifikované osobné údaje na nasledujúce účely:

a) objednanie sa na vykonanie technickej služby emisnej kontroly  vozidla, pričom spracúvanými osobnými údajmi vo vzťahu k záujemcovi sú: meno, priezvisko a titul, e-mail, tel. číslo.

Poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie je potrebné na plnenie predzmluvných vzťahov, a to v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona  č. 18/2018 Z.z. v planom znení (ďalej len ako „Zákon“) a článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „Nariadenie“). Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a nie ste povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na plnenie predzmluvného vzťahu týkajúceho sa poskytnutia objednanej služby a bez ich poskytnutia nie je možné Vám objednanú službu poskytnúť. Ak nedôjde k poskytnutiu objednanej služby,  Vaše osobné údaje budú zlikvidované.

b) objednanie sa na vykonanie technickej služby technickej kontroly  vozidla, pričom spracúvanými osobnými údajmi vo vzťahu k záujemcovi sú: meno, priezvisko a titul, e-mail, tel. číslo.

Poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie je potrebné na plnenie predzmluvných vzťahov, a to v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) Zákona  a článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a nie ste povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na plnenie predzmluvného vzťahu týkajúceho sa poskytnutia objednanej služby a bez ich poskytnutia nie je možné Vám objednanú službu poskytnúť. Ak nedôjde k poskytnutiu objednanej služby,  Vaše osobné údaje budú zlikvidované.

c) objednanie sa na vykonanie technickej služby kontroly origiinality vozidla, pričom spracúvanými osobnými údajmi vo vzťahu k záujemcovi sú: meno, priezvisko a titul, e-mail, tel. číslo.

Poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie je potrebné na plnenie predzmluvných vzťahov, a to v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) Zákona  a článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a nie ste povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na plnenie predzmluvného vzťahu týkajúceho sa poskytnutia objednanej služby a bez ich poskytnutia nie je možné Vám objednanú službu poskytnúť. Ak nedôjde k poskytnutiu objednanej služby,  Vaše osobné údaje budú zlikvidované.

d)  vedenie a uchovávanie údajov o  záujemcoch v databáze, a to na účely plnenia zmluvných povinností a ďalšej spolupráce týkajúcej sa  činnosti Prevádzkovateľa, pričom spracúvanými osobnými údajmi sú meno a priezvisko, titul, telefónne číslo a email.

Poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie je potrebné na plnenie zmluvy, a to v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) Zákona a článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a nie ste povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na plnenie zmluvného vzťahu týkajúceho sa poskytnutia objednaných služieb a bez ich poskytnutia nie je možné zmluvu uzatvoriť. Po zániiku zmluvy právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle § 13 ods. 1 písm. f) zákona a článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a nie ste povinný ich poskytnúť. V takom prípade budete vymazaný z databázy.

e) zasielanie informácií o činnosti Prevádzkovateľa, jeho akciách, výhodách a pod. (marketingové účely), pričom spracúvanými osobnými údajmi sú meno, priezvisko, titul a email.

Poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie sa realizuje na účely oprávneného záujmu prevádzkovateľa v zmysle § 13 ods. 1 písm. f) a článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a nie ste povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na prijímanie marketingových informácií a bez ich poskytnutia uvedené informácie nedostanete.

Dané osobné údaje budú uchované po dobu trvania zmluvného vzťahu a päť rokov po jeho ukončení. Vo vzťahu k údajom, ktoré je Prevádzkovateľ povinný uchovávať dlhšie (na účely účtovníctva, plnenia daňových povinností a na účely archivácie), ich Prevádzkovateľ uchováva po dobu stanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom. Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom na základe oprávneného záujmu, budú uchovávané po dobu päť rokov. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. 

Záujemcovia o zaslanie odpovede na základe kontaktného formuláru umiestneného na stránke www.mxa.sk  predmetom spracúvania sú nižšie špecifikované osobné údaje na nasledujúce účely:

a) vypracovanie a zaslanie odpovede,

pričom spracúvanými osobnými údajmi sú: meno, priezvisko a e-mail.

Poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie sa realizuje na účely oprávneného záujmu prevádzkovateľa v zmysle § 13 ods. 1 písm. f) a článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a nie ste povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na vypracovanie a zaslanie odpovede a bez  ich poskytnutia uvedené informácie nedostanete.

Dané osobné údaje budú uchované po dobu 12 mesiacov odo dňa odoslania odpovede. Vo vzťahu k údajom, ktoré je Prevádzkovateľ povinný uchovávať dlhšie (na účely účtovníctva, plnenia daňových povinností a na účely archivácie), ich Prevádzkovateľ uchováva po dobu stanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. 

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Prevádzkovateľ môže poskytnúť Vaše osobné údaje osobe zabezpečujúcej účtovné služby, právne služby, IT služby a webhosting, Ministerstvu vnútra SR, miestne príslušnému okresnému úradu, policajného zboru a subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov. 

Monitorovanie priestorov kamerovým systémom:

Prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 106/2018 Z.z.  je povinný monitorovať priestor kontrolnej linky stacionárnej stanice technickej kontroly, priestor miesta na prevádzkovanie mobilnej stanice technickej kontroly, priestor na vykonávanie emisnej kontroly stacionárneho pracoviska emisnej kontroly, priestor miesta na prevádzkovanie mobilého pracoviska emisnej kontroly, a teda plniť zákonné povinnosti.

Možné následky na práva a slobody dotknutej osoby: Záznam vyhotovený monitorovacím záznamovým zariadením vo forme snímok sa ukladá v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol a technická služba technickej kontroly záznam poskytuje na účely konania podľa zákona č. 106/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov alebo na účely odborného dozoru podľa tohto zákona a) typovému schvaľovaciemu orgánu v rámci staníc technickej kontroly a pracovísk emisnej kontroly nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky, 

b) orgánom odborného dozoru podľa tohto zákona v rámci staníc technickej kontroly a pracovísk emisnej kontroly nachádzajúcich sa v územnom obvode orgánu odborného dozoru, 

c) schvaľovaciemu orgánu v rámci staníc technickej kontroly a pracovísk emisnej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode, 

d) oprávnenej osobe technickej kontroly alebo emisnej kontroly v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh,

e) orgánom Policajného zboru v rozsahu potrebnom na účely objasňovania priestupku alebo trestného činu.

Záznam vyhotovený monitorovacím záznamovým zariadením vo forme videozáznamu sa ukladá lokálne na serveri prevádzkovateľa a prevádzkovateľ záznam poskytuje na účely podľa zákona č. 106/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov. Ak záznam vyhotovený monitorovacím záznamovým zariadením nie je využitý na účely stanovených zákonom č. č. 106/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov, prevádzkovateľ zlikviduje videozáznam po dvoch kalendárnych rokoch od vykonania technickej/emisnej kontroly a snímky po 20 kalendárnych rokoch od vykonania technickej/emisnej kontroly.

Poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie je potrebné na plnenie zákonných povinností, a to v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) Zákona  a článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Poskytnutie uvedených údajov je povinné.

Aké máte práva?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu MxA Slovakia, s.r.o., sídlom Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, e-mail: kotvanova@mxa.sk  Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. 

Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
  • namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
  • na prenosnosť osobných údajov;
  • svoj súhlas kedykoľvek odvolať,
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Súbory COOKIES

Webové stránky, e-mailové správy a marketingové informácie  môžu používať súbory „cookies“ a ďalšie technológie. Tieto pomáhajú prevádzkovateľovilepšie chápať správanie používateľov, zistiť, ktoré časti webovej stránky ľudia navštívili. S údajmi zhromaždenými prostredníctvom súborov cookies a ďalších technológií  ako aj s adresou IP (internet protocol) zaobchádzame ako s osobnými údajmi. 

Ak chcete zakázať súbory cookies pre Vami používaný webový prehliadač, prejdite do nastavení webového prehliadača, kde môžete potom meniť svoje nastavenia a blokovať súbory cookies. V prípade zakázania súborov cookies môžu byť niektoré funkcie webovej stránky prevádzkovateľa nedostupné.

Niektoré súbory cookies tretích strán nastavujú služby, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach a ktoré nie sú pod našou kontrolou. Nastavujú ich poskytovatelia sociálnych médií, ako sú Twitter, Facebook, Instagram a Vimeo, a týkajú sa schopnosti používateľov zdieľať obsah na tejto stránke, ako naznačuje ich príslušná ikona.

Používame aj súbory cookies tretích strán, ktoré vykonávajú sledovanie medzi stránkami, aby sme vám mohli poskytovať marketing na iných stránkach/kanáloch.

Poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie sa realizuje na účely oprávneného záujmu prevádzkovateľa v zmysle § 13 ods. 1 písm. f) a článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a nie ste povinný ich poskytnúť. 

Prevádzkovateľ  neuchováva vaše osobné údaje týkajúce sa cookies. Súbory cookies môžete jednoducho vymazať zo svojho počítača alebo mobilného zariadenia pomocou prehliadača internetu. Pokyny o tom, ako manipulovať so súbormi cookies a vymazať ich, nájdete vo svojom prehliadači v časti „Pomoc.“ Môžete si zvoliť možnosť deaktivovať súbory cookies alebo dostávať správu o každom zaslaní súboru cookies do vášho počítača či mobilného zariadenia. Upozorňujeme, že ak si zvolíte možnosť deaktivácie súborov cookies, nebudete môcť plne využiť všetky naše funkcie.

Vaše osobné údaje spracúvame najmä na území štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Napriek tomu niektorí naši dodávatelia (napr. osoby, ktorých služby využívame na prevádzku našej webovej stránky), môžu spracúvať rôzne dáta aj na území USA a medzi týmito dátami môžu byť spracúvané aj osobné údaje.  Pre prenosy mimo EHP prevádzkovateľ použije Štandardné zmluvné doložky a štít na ochranu osobných údajov (Privacy Shield) ako zábezpeky pre krajiny bez náležitého rozhodnutia Európskej komisie.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ berie bezpečnosť Vašich osobných údajov veľmi vážne. Pri uchovávaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľ používa počítačové systémy s obmedzeným prístupom, ktoré sa nachádzajú v zariadeniach s fyzickými bezpečnostnými opatreniami. Prevádzkovateľ má spracované interné smernice na ochranu osobných údajov.

PrevádzkovateľVám umožňuje jednoducho udržiavať správnosť, úplnosť a aktuálnosť Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, ak zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje ich uchovávanie aj počas dlhšieho obdobia.

Správnosť, úplnosť a aktuálnosť svojich kontaktných údajov nám môžete pomôcť zaistiť aj tak, že požiadate o opravu údajov, ak sú nepresné, alebo o ich odstránenie, ak sa podľa zákona alebo na základe legitímnych účelov od prevádzkovateľa nevyžaduje ich uchovávanie.